אגודה שיתופית (Cooperative) היא סוג של תאגיד – חֶבֶר של בני אדם המתאגדים ביחד להשגת מטרה משותפת ומקימים גוף שהוא ישוּת משפטית נפרדת. כלומר הזהות של התאגיד שונה מהזהות של החברים בו.

הסמכות לרישום אגודה

הסמכות לרישום אגודה שיתופית מסורה לרשם האגודות השיתופיות. הרישום אינו תהליך טכני אלא הליך שבשיקול דעת – על-פי הפקודה, לרשם האגודות השיתופיות שיקול דעת אם לרשום את האגודה אם לאו, ובבואו להחליט בעניין זה בודק הרשם אם מייסדי האגודה מקיימים את הוראות הפקודה והתקנות שהותקנו מכוחה.

סוג האגודה

עם הקמתה מקבלת האגודה השיתופית סיווג לפי תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), תשנ"ו-1995, כגון אגודה חקלאית, אגודה לשירותים, מושב עובדים וכיוצא באלה. אגודה יכולה לקבל יותר מסיווג אחד. לסוג האגודה השלכות לעניין הוראות שונות בדיני האגודות השיתופיות, וגם לעניין הוראות דין אחרות, בתחום המיסוי, משטר מקרקעין וכדומה.
בבקשת הרישום מציינים המבקשים לאיזה סוג או סוגים של אגודות הם מבקשים להשתייך, בהתאם למטרות האגודה ולפעילותה המתוכננת. לרשם האגודות השיתופיות מסורה הסמכות להחליט אם לאשר את הסיווג המבוקש או לשנותו.

כתיבת תקנון לאגודה

תקנון האגודה השיתופית הוא המסמך המכונן את האגודה. הוא מבטא את תכליתה ואת טיב היחסים בין חבריה. התקנון מהווה חוזה בין האגודה לבין חבריה ובינם לבין עצמם. לכן יש למסמך זה חשיבות רבה. בהתחשב באופיה של האגודה (למשל, קשר משפחתי בין חבריה), שיקול הדעת המהותי והייחודי של רשם האגודות השיתופיות בבואו להחליט אם לקבל בקשה לרישום אגודה אם לאו נוגע בעיקרו לתוכנו של התקנון ולשאלה האם תואם התקנון את פקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו מכוחה. אולם שיקול הדעת של הרשם אינו נוגע רק להיבט הטכני של עמידה בהוראות הפקודה והתקנות, אלא גם לשאלה האם התקנון עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של הקואופרציה, כפי שאלה באים לידי ביטוי בפקודה ובתקנות (העקרונות המרכזיים של האגודה שיתופית).

התקנות גם קובעות לאילו נושאים נדרשים מייסדי האגודה להתייחס בבואם לגבש את התקנון – על-פי תקנה 5 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976, על התקנון לכלול התייחסות לנושאים הכלולים בתוספת השנייה לתקנות, ובהם, בין היתר, פרטים על מהותה של האגודה, הכשירויות הנדרשות לחברוּת בה, אופן יישוב הסכסוכים בה, דרכי כינוסן של רשויות האגודה ואופן קבלת ההחלטות בהן, הוראות בנוגע להון האגודה וכיוצא באלה.