בעל האתר ומפעילו הוא עו”ד יצחק פרץ, (להלן: “המשרד”), האתר https://www.peretz-adv.co.il מספק פלטפורמת מידע עסקי משפטי אודות נושאים שונים לרבות מאמרים, טפסים, מדריכים ועוד (להלן: “האתר” ו/או “מערכת”). אין לראות בכל רכיב באתר באשר הוא יעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת. אין להסתמך על האתר ותוכנו לצורך נקיטה ו/או הימנעות מפעולה. בכל מקרה פרטני יש להתייעץ עם עו”ד באופן פרטי.

הקדמה
כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עימו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.

המשרד שומר לו את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.
אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות

1. זכויות הקניין של המשרד
כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות, טפסים, סידורים, מבניהם ועוד שייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

2. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.